Groen ziet veel kansen voor het nieuwe Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

14 Februari 2021

Groen ziet veel kansen voor het nieuwe Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

De gemeente maakt werk van de opstart van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Dit plan is een vervolg op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat goedgekeurd werd in 2006. Groen Beveren is enthousiast want de huidige planhorizon tot 2007 was absoluut onvoldoende en raadslid Ann Vermeulen had al meermaals aangedrongen op een nieuwe houvast om een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid te voeren. “Beveren heeft nood aan een daad- en slagkrachtig ruimtelijk beleid dat doorwerkt tot op het terrein en aangepast is aan de veranderde realiteit”, zegt Vermeulen. “Anno 2021 zijn er immers nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen en heel wat nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk en de vergrijzing. Tijd dus voor een nieuwe invulling van het beleidsplan. Als we in de toekomst een goeddoordachte ruimte-invulling willen hebben om te wonen, werken en leven, dan moeten we er nu over nadenken. Deze hele procedure zal immers heel wat tijd in beslag nemen”. Het is voorlopig onduidelijk wat de leidraad van dit nieuwe plan zal worden. Zonder zicht op de strategische doelstellingen of de concrete beleidskaders is het voor Groen afwachten wat het antwoord zal zijn op een aantal cruciale vragen. “Hoe zal de gemeente trachten het 'dorps' karakter te behouden in de schaduw van de groeiende industrie en de vele mobiliteitsuitdagingen? Hoe versterken we onze kernen en bewaren we de open ruimte? Hoe bereiden we ons voor op de klimaatverandering? En hoe geven we alle functies die onze ruimte delen, zoals landbouw en natuur, wonen en bedrijvigheid, mobiliteit en publiek domein, de plaats die ze verdienen?”, vraagt Vermeulen zich af. Het standpunt van Groen is duidelijk: maximale keuze voor een ruimtelijke transformatie in plaats van uitbreiding, inzetten op rendement en kwaliteit op de goede kernlocaties en het terugdringen van het innemen bijkomend ruimte. Raadslid Ann Vermeulen benadrukt ook dat het positief is dat er een publieke raadpleging volgt over de conceptnota. De fractie hoopt echt wel dat de gemeente zal kiezen voor een ruime vorm van inspraak, meer dan het minimum dat opgenomen is in de decretale bepalingen. Groen ziet veel mogelijkheden van een 'dorpsdebat' tot een online bevraging op basis van een aantal concrete vragen of voorstellen. Om de bevolkingsgroei en de gezinsverdunning op te vangen, heeft Beveren tegen 2035 x-aantal bijkomende woningen nodig. ‘Waar moeten die woningen volgens jou bij voorkeur komen en waarom’, kan een van de vragen zijn. “Onze inwoners hebben een belangrijke stem in de opmaak van dit plan. Een beleidsplan Ruimte zal des te sterker zijn als het gevoed én becommentarieerd wordt door de eigen inwoners”, aldus Vermeulen.