Drie woonuitbreidingsgebieden in Melsele zullen open ruimte blijven

14 Februari 2021

Drie woonuitbreidingsgebieden in Melsele zullen open ruimte blijven

Groen Beveren was bijzonder blij te lezen in het huis-aan-huisblad van CD&V Beveren van november 2020 dat er drie groene zones voor Melsele worden ontwikkeld. De drie gebieden zijn de woonuitbreidingsgebieden Meersen-Noord, Gentstraat en Appelstraat. “Het bevriezen van 20 hectare woonuitbreidingsgebied in Melsele juichen we zeker toe. We moeten zorg dragen voor onze schaarse open ruimte en op een doordachte manier omgaan met het verdere ruimtebeslag”, zegt fractieleider Ann Vermeulen. Groen vroeg zich af of de mooie woorden ook realiteit kon worden. “Daarom hebben we beslist om drie woonuitbreidingsgebieden in Melsele definitief te bevriezen, zodat er vandaag en in de toekomst geen bebouwing meer toegelaten wordt”, stond er te lezen. Toch is dat niet wat de meerderheid momenteel doet, zegt Groen. “In de woonbehoeftestudie van 2017 lezen we over de Gentstraat en Appelstraat: ‘de ontwikkeling kan gebeuren op middellange termijn mits rekening wordt gehouden met het mobiliteitsaspect’. Dat terwijl er in de versie van deze studie uit 2001 te lezen staat ‘gezien de excentrische ligging in Melsele bij voorkeur niet te ontwikkelen en dus te selecteren voor onderzoek op de lange termijn’. In de laatst goedgekeurde meerjarenplanning kunnen we ook terugvinden dat er voor 1 miljoen euro ‘aankoop gronden in het kader van woonuitbreidingsgebied / zuinig ruimtegebruik’ is ingeschreven. Dit bedrag is te weinig om deze woongebieden om te zetten in groengebied. Dat is zwaar onvoldoende om deze gebieden te vrijwaren van bebouwing en ontwikkeling”, zegt Vermeulen. Raadslid Ann Vermeulen vraagt dat er in de nieuwe versie van de woonbehoeftestudie de drie woonuitbreidingsgebieden Meersen-Noord, Gentstraat en Appelstraat bevroren worden en dringt aan op een substantiële verhoging van de budgetten om deze en andere belangrijke zones ook echt te vrijwaren. Ze kreeg de belofte van de meerderheid dat ze deze gebieden maximaal zullen beschermen van bebouwing.