Recht op wonen, ook in Beveren

14 Februari 2021

Recht op wonen, ook in Beveren

De lange wachtlijsten voor sociaal huren in Beveren roepen bij vele mensen en ook bij Groen Beveren regelmatig vraagtekens op. De belangrijkste vraag die hierbij moet gesteld worden: hoe kan de wachttijd korter gemaakt worden? De criteria voor kandidaat-huurders en de werkwijze van toewijzing van een woning zijn zeer transparant terug te vinden via de communicatie van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Het aantal woningen dat Beveren ter beschikking heeft voldoet bovendien aan het Bindend Sociaal Objectief: binnen een vastgestelde termijn dient een minimum aantal sociale huurwoningen op het grondgebied Beveren gerealiseerd te worden. Globaal gezien kunnen we dus stellen dat de gemeente en de Huisvestingsmaatschappij doen wat ze moeten doen. Men streeft naar een voldoende ruim aanbod zodat iedereen die recht heeft op een sociale woning ook binnen een redelijke termijn een woning toegewezen kan krijgen. “Toch knelt er hier en daar iets”, zegt Ann Vermeulen. “Ten eerste is de perceptie van een deel van de bevolking en zelfs bij bepaalde partijen dat de voorrangsregels onredelijk zouden zijn. Ten tweede is het Sociaal Bindend Objectief duidelijk onvoldoende omdat het huidige aanbod en het toekomstige aanbod, niet dekkend genoeg is voor een steeds groeiende vraag naar sociaal wonen. Op dit moment zijn er ongeveer 1.500 wachtende. Dit cijfer zal nog toenemen want de privé-huurmarkt wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar en ontoegankelijk”. Groen vindt dat de gemeente een informerende rol heeft om clichés en vooroordelen met betrekking tot de toewijzigingscriteria te doorprikken. Zolang er verhalen de ronde doen dat bepaalde groepen voorrang krijgen op basis van hun afkomst, groeit de onverdraagzaamheid. Zolang er verhalen de ronde doen over woningen ‘die elke keer naar nieuwkomers gaan’ terwijl er in werkelijkheid een zeer correcte procedure is, is er werk aan de winkel. “Elk vermoeden dat mensen in deze context voorgetrokken worden of achtergesteld worden op basis van afkomst dient niet aangewakkerd te worden maar doorprikt te worden. De criteria zijn duidelijk en iedereen die opgenomen is in het bevolkings- of vreemdelingenregister is evenwaardig in deze, mits rekening te houden met het criterium sociale nood”, aldus Vermeulen. Raadslid Ann Vermeulen hoopt dat de gemeente naast een duidelijke informatiecampagne ook op vlak van aanbod en procedure een eigen koers wil varen die ambitieuzer is dan de Vlaamse minimumverplichtingen. Beveren zal meer sociale woningen nodig hebben want het huidige en toekomstige aanbod voldoet niet aan de stijgende vraag, zeker in een postcorona-tijdperk. Bovendien is er nog een andere grote uitdaging: de nieuwe sociale bindingscriteria zullen voor heel wat extra drempels zorgen. Als je door een verhuis of als nieuwkomer recentelijk in Beveren aankomt zal je minder voorrang hebben dan mensen die hier al lang wonen. Neem hierbij de taalkennisvereiste en we zien meteen welke precaire groep steeds moeilijker toegang zal krijgen tot betaalbaar wonen. Als we het recht op wonen willen realiseren in een Beverse context zijn er dus heel wat uitdagingen voor de nabije en verre toekomst. Groen Beveren merkt een zeer alerte en betrokken houding van schepen Van Esbroeck en Ann Cools die als voorzitter van de sociale huisvestigingsmaatschappij een duidelijk zicht heeft op de realiteit.