Groen vraag garanties bij heraanleg Molenbergwijk in Beveren

14 Februari 2021

Groen vraag garanties bij heraanleg Molenbergwijk in Beveren

Het gemeentebestuur besloot om voor een gecoördineerde aanpak van de Molenbergwijk in Beveren. Die wijk bevindt zich tussen de Sint-Martenslaan en Donkvijverstraat en tussen de oude atletiekpiste in de Diederik Van Beverenlaan en E. Van de Veldelaan. Groen vraagt extra garanties. De Molenbergwijk werd bijna in een geheel gebouwd rond 1955. De Gewestelijke huisvestingsmaatschappij, kortweg GMH, onderzoekt de grondige renovatie of herbouw van de huurappartementen in de wijk. Tegelijk zijn de wegen aan herstel toe, zijn de straatbomen her en der kaprijp, en wordt gedacht aan een heraanleg van het oud atletiekplein. Deze laatste zou als speelruimte worden ingevuld, maar ook deels om parkeerdruk in de omgeving efficiënter op te vangen. De wijk is beplant met een variatie van verschillende goed uitgegroeide bomen. In de straten telt men om en bij 25 kastanjes, 60 leilindes, 12 platanen, 14 haagbeuken en meer dan 50 rode beuken. Groen Beveren vraagt naar garanties om alle bomen in het plangebied maximaal te beschermen.“Het gemeentebestuur stelt zelf bomen te willen bewaren maar niet alle bomen staan op de lijst. Het gaat over zo’n 25 grote mooie bomen die mogelijks weg mogen. Vreemd dat in deze tijden van klimaatsverandering een maximale inzet op behoud van bomen zo broodnodig is dat het gemeentebestuur dit zo formuleert. Wij gaan daar niet met akkoord”, stelt raadslid Stijn De Munck. In het wedstrijdontwerp spreekt het gemeentebestuur ook over de integratie van een groenblauwstructuur. Een groenblauwe structuurvisie formuleert de gewenste ontwikkelingen voor natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en landbouw op hoofdlijnen. Het functioneert als een toetsingskader voor herstructureringsprojecten, infrastructurele projecten, structuurvisies en bestemmingsplannen. De visie vormt een beleidskader voor het gemeentelijk beleid. Tevens biedt deze visie een handvat voor het denken over financieringsconstructies, waarbij gemeentelijke opbrengsten eveneens benut kunnen worden voor de realisering van groen of water. “Op dit moment heeft onze gemeente nog geen gemeentelijke groenblauwstructuurvisie. Het zou goed zijn dat ze die uitwerkt voor de ganse gemeente en dan toepast op deelstructuren in plaats van nu gefragmenteerd te werken. Dit is een zeer belangrijk en nodig werk”, zegt De Munck.Dit netwerk draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit en de ecologische samenhang, aan de ontwikkeling van een meer klimaatbestendige gemeente en aan de verhoging van onze leefkwaliteit door het creëren van gezondere wijken met voldoende kwalitatief groen. “We lezen in het wedstrijdontwerp zeer positieve punten zoals toekomstgericht, duurzaam en betaalbaar wonen, klimaatneutraal, gebruik van circulaire materialen, een groenblauwe structuur en een beeldkwaliteitsplan. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe deze elementen zullen vertaald worden”, besluit De Munck.   Foto: Google 2021