Groen: “Tijdelijke bouwstop in afwachting van nieuw beleidsplan wonen”

21 November 2020

Groen: “Tijdelijke bouwstop in afwachting van nieuw beleidsplan wonen”

Ann Vermeulen: “In het bestuursakkoord lezen we een passage over de opmaak van verschillende ruimtelijke beleidsplannen, onder andere voor wonen. Dit plan zal de richting bepalen voor de komende decennia. Naast de algemene stedenbouwkundige verordening van onze gemeente, formuleerden jullie de nood aan een plan dat duidelijk maakt waar in de gemeente het wenselijk is om bijkomend meergezinswoningen te voorzien en waar net niet. Er staat te lezen dat jullie ernaar streven om dit plan af te werken in de loop van 2020”.Elke maand telt, want de uitdagingen op vlak van duurzaam en zuinig ruimtegebruik, duurzame en efficiënte mobiliteit en het creëren van levendige en leefbare kernen zijn ons allen bekend. We zien al een tijdje dat meer en meer ontwikkelaars percelen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de kernen. Het is duidelijk dat principes zoals duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit en leefbare kernen in het gedrang komen. Een nieuw kader om aanvragen te beoordelen dringt zich dan ook echt op.In afwachting van de afronding van een nieuw kader is dan ook nood aan een bouwpauze. Een tijdelijke bouwstop is nodig gezien het hoog aantal aanvragen, de nood aan een kantelmoment en de noodzakelijke overgangsperiode om beslissingen af te stemmen op de nieuwe plannen.Groen vraagt een tijdelijke bouwpauze in te voeren voor verkavelingen, voor het herverdelen van percelen in meer dan twee bouwkavels, groepswoningbouwprojecten, het bouwen van meergezinswoningen of woonerven met meer dan twee eengezinswoningen. Ook voor het slopen of verbouwen van bestaande woongebouwen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan er reeds vergund werden, is het nodig om tijdelijk een pauze in te lassen. Uiteraard met de uitzondering van projecten in het kader van het behalen van het bindend sociaal objectief en projecten die reeds ingediend werd en al een gunstig advies kregen. Op deze manier geeft het bestuur een duidelijk signaal dat ze toekomstgericht willen vergunnen op basis van een beleidsplan dat opgesteld is op basis de noden en rekening houdt met de adviezen uit het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.Groen kreeg enkel steun van Beveren 2020. De andere partijen stemden tegen. Foto: uitbreiding hoek Vogelkerslaan-Ponjaardwegel Melsele appartementsgebouw