27 dec 2013

Duurzaamheid: mooie principes, maar weinig middelen

De doelstellingen en principes in het meerjarenplan inzake duurzaamheid en ruimtelijke ordening zijn over het algemeen wel ok - al konden ze gerust nog wat ambitieuzer -, maar de middelen die daarvoor worden voorzien zijn te beperkt. Tegelijk worden verschillende bestaande ondersteunende maatregelen zoals voor energiebesparing en groenvoorzieningen verminderd. De vraag is dan ook of het voorgestelde beleid veel positieve resultaten zal opleveren. Ludo De Block nam op de gemeenteraad van 17 december het duurzaamheidsbeleid van de CD&V-N-VA-meerderheid onder de loep. Men wil vooreerst tegen 2020 in de interne organisatie 20% besparen op energie, ongeveer 3% per jaar. Men wil dit doen via een doorlichting van een beperkt aantal gemeentegebouwen en op basis daarvan investeringen doen met korte terugverdientijd. Dit zijn nobele doelstellingen en intenties. Maar de middelen die men hiervoor voorziet (100.000 euro op 6 jaar tijd) zijn te weinig om de doelstelling te halen. Men weet ondertussen al lang welke gemeentegebouwen de grote energieverbruikers zijn. Het gemeentehuis is er één van. Een aanpassing van de dakisolatie van het gemeentehuis zou een besparing kunnen geven van 20 tot 25% voor dit gebouw, op korte termijn. Bij de latere verkoop kan een beter EPC een positief effect hebben. Ook een actie "een graadje minder, een truitje meer" kan het nodige effect hebben. Dat bewijst het nieuwe zwembad waar zonder comfortverlies de temperatuur van het water lager ligt dan in het oude zwembad. Maar terwijl het gemeentebestuur zelf inzake energiebesparing het goede voorbeeld probeert te geven, schroeft men tegelijk de bedragen voor energiepremies voor burgers terug? Het totaalbedrag van deze premies zou volgens ons minstens behouden moeten blijven om voldoende effect te genereren.

In de meerjarenplanning wordt gesproken over de "bescherming van halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten" maar er worden hiervoor geen middelen voorzien. Men plant enkel een zoveelste inventaris van wat er in onze gemeente op dit vlak al aanwezig is. Dit is ronduit zwak en beschamend. De gemeente beschikt al over een uitgebreid gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en een nog zeer actueel milieubeleidsplan, waar alles in staat wat nodig is om actie te ondernemen. Heel wat maatregelen opgenomen in deze plannen kosten niet veel, maar zijn wel effectief. Het gemeentebestuur wil nu echter zelfs besparen op de premies op kleine landschapselementen (hagen, struiken, bomenrijen, ?) en zwaluwnesten. De bedragen die men hier probeert te besparen zijn peanuts voor een rijke gemeente als Beveren! Nochtans zijn deze kleine landschapselementen belangrijk in de strijd tegen fijn stof en luchtvervuiling. Hetzelfde geldt ook voor de relatie tussen zwaluwen, insectenbestrijding en landbouw.

Wij hadden ook graag gezien dat er meer toezicht komt op de afgeleverde vergunningen in het landelijk gebied. In veel gevallen wordt de in de vergunning opgelegde aanplanting van streekeigen  groenschermen als buffer rond de landbouwbedrijven, in de praktijk niet nageleefd.

Daarnaast voorziet men in het meerjarenplan voor "toegankelijke natuur en bosgebied" slechts beperkte bedragen: 50.000 euro voor het Molenbeekpark in Melsele en 25.000 euro voor de inrichting van het landelijk gebied. Voor een gemeentebestuur dat in zijn bestuursakkoord stelt "dat er voor onze verstedelijkte gemeente nood is aan groene ruimte", zijn deze middelen zeer pover. Ook voor de inrichting van het speelbos Hof ter Welle voorziet men de komende 2 jaar respectievelijk 12.500 en 50.000 euro euro. Een goede maatregel. Maar aangezien onze gemeente in vergelijking met de rest van Vlaanderen zeer zwak scoort inzake bos, hadden wij van deze meerderheid op dit vlak veel meer verwacht. En dat hoeft geen hypotheek te leggen op de gemeentefinanciën: er bestaan systemen waarbij de aankoop van grond voor bos en de aanleg van bos uitgebreid gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Op vlak van ruimtelijke ordening en duurzaam wonen ten slotte spreekt het meerjarenplan onder meer over meer en betere sociale huisvesting, een betere woonomgeving, meer comfort voor de zwakke weggebruiker, zuinig ruimtegebruik en het waarborgen van open ruimte, een codex voor materialen, het toetsen van plannen aan de groenfactor en de fiets- en stap-factor, het ruimtelijk versterken van Hof ter Saksen en Cortewalle, de inrichting van speelbossen tussen de woonwijken, een beter handhavingsbeleid en leefbare polderdorpen. Dit zijn allemaal voorstellen waar de Groen-sp.a-fractie achter staat. Zaak zal natuurlijk zijn om deze mooie principes ook in de praktijk om te zetten. Een eerste test op dit vlak vormen alvast de grote verkavelingen in de Middenheide in Beveren en in de Meersen in Melsele.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren