Beverse meerderheid onduidelijk over GRUP en bewoning

De Groen-sp.a-fractie vroeg op de gemeenteraad van eind maart naar de houding van het schepencollege tegenover de beslissing van de Vlaamse regering over de havenuitbreiding en tegenover de afbraak van woningen in het gebied. Hierover werden in de media door verschillende leden van het schepencollege tegenstrijdige standpunten verdedigd. Groen blijft zich op lokaal en nationaal niveau verzetten tegen een verdere uitbreiding van de haven. De economische noodzaak van de geplande uitbreiding kan niet worden aangetoond. In maart zijn er in de polder weerom een aantal huizen afgebroken door de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). In de pers werden hierover door twee leden van het schepencollege volledig verschillende verklaringen afgelegd. Volgens schepen Peter Deckers (voorzitter van de MLSO) waren de woningen een gevaar voor de buurt en was de afbraak dus een daad van goed bestuur. Volgens schepen Bruno Stevenheydens was de afbraak wraakroepend, onnodig en onwettig. Volgens de eerste moet 'de boel zo snel mogelijk opgekuist worden', er wonen toch enkel 'louche types'. Volgens de laatste moet bewoning in de huizen van de MLSO juist gestimuleerd worden. Ook over het gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering op 15 maart goedkeurde en dat er voor zorgt dat de bewoning in Doel-centrum, Ouden-Doel en Rapenburg moet verdwijnen, klinken vanuit het schepencollege twee geluiden. Het schepencollege verzet zich tegen de beslissing en verklaart naar de Raad van State te trekken, maar Peter Deckers bejubelt in de pers de beslissing.

Om duidelijkheid te krijgen stelde Geert Noppe namens de Groen-sp.a-fractie op de gemeenteraad van eind maart een aantal vragen over de houding van het college ten opzichte van het GRUP en ten opzichte van de bewoning in het gebied. Hij vroeg de burgemeester ten eerste wat er met de bewoning in het gebied zal gebeuren. Blijft de MLSO huizen in het GRUP-gebied afbreken? Of net andersom: zullen de woningen van de MLSO in afwachting van een uitspraak van de Raad van State opgeknapt worden en opnieuw verhuurd worden? Dergelijke procedures bij de Raad van State kunnen wel even duren. Pas vorig jaar heeft de Raad van State de gewestplanwijziging van 2000 definitief vernietigd. De procedure daarvoor heeft dus 10 jaar geduurd. Ondertussen ging de MLSO onverminderd verder met het vernietigen van een dorp. Wat als de Raad van State ook nu de beslissing van de Vlaamse regering over het GRUP schorst?

Daarnaast vroeg Geert Noppe ook naar de visie van het college op de toekomst van Doel-centrum nu het GRUP door de Vlaamse regering werd vastgesteld. In de beknopte intentieverklaring die de CD&V-N-VA-meerderheid bij de coalitievorming in oktober 2012 uitbracht, staat namelijk te lezen dat het bestuur een 'toekomstvisie zal ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling er in Doel kan komen'.

In zijn antwoord merkte de burgemeester op dat met betrekking tot de recente sloopwerken de Raad van Bestuur van de MLSO al in 2008 de huidige sloopvergunning bekrachtigde. Daarmee werd aan de MLSO een machtiging gegeven om te slopen. Sindsdien moet volgens de burgemeester niet bij elke sloop worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur van de MLSO. Hij erkende wel dat de timing van de recente sloopwerken 'ongelukkig' was. Hij zei ook dat de samenstelling van de Raad van Bestuur binnenkort wordt veranderd (is ondertussen gebeurd) en dat het de nieuwe Raad van Bestuur vrij staat om de sloopvergunning van 2008 weer in te trekken.

De houding van het college tegenover het GRUP wordt volgens de burgemeester nog in beraad gehouden. Het college wacht meer informatie af. Er was hierover een overleg gepland met de procesmanager, maar die is enige tijd ziek geweest. De burgemeester vroeg op dit vlak nog wat extra tijd. Hetzelfde geldt voor de toekomstvisie van het college op Doel.

Groen blijft zich op lokaal en nationaal vlak sterk verzetten tegen het door de Vlaamse regering goedgekeurde GRUP. De beslissing om de Waaslandhaven nog verder uit te breiden is onbegrijpelijk. De economische noodzaak van een verdere uitbreiding van de haven kan niet worden aangetoond. Meer informatie over de houding van Groen Beveren ten opzichte van het GRUP vindt u hier: http://groenbeveren.be/beslissing_verdere_havenuitbreiding_is_onbegrijpelijk.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.