Bestuursakkoord: te weinig ambitie

13 November 2019

Bestuursakkoord: te weinig ambitie

Bestuursakkoord: Groen vindt te weinig ambitie terug

Groen Beveren vindt een aantal positieve punten terug in het beleidsplan van het gemeentebestuur van CD&V en N-VA. “Het bestuur maakt eindelijk werk van een armoedeplan. Ook zien we goede ontwikkelingen bij het Huis van het Kind, de Activering met Werklift en Levanto. Ook het vernieuwen van de gemeentelijke website en de opstart van een vrijwilligersplatform zijn initiatieven die gesteund zullen worden”, zegt Stijn De Munck.

Groen heeft ook met plezier kennis genomen van een aantal beleidspunten die de fractie zelf de laatste jaren op de agenda gezet heeft. Zo leest De Munck dat een buurtrestaurant, kangoeroewoningen, een doorstart en verdere uitbouw van de milieuraad, een belasting op de opslag van nucleair afval, een aanvullend alternatief muziekprogramma naast het straattheaterfestival, fietsdeelsystemen en autodelen, urnebegraafplaatsen en een handhavingsambtenaar voor bouwovertredingen worden uitgevoerd of onderzocht.

Het woonbeleid en de sociale huisvesting blijven voor Groen echter vaag omschreven. “Dat kan de komende legislatuur alle kanten uitgaan”, vreest De Munck. ”We blijven ook op onze honger zitten. Het plan mist naar onze mening ambities om de grote uitdagingen in deze tijden aan te gaan. We hebben een andere kijk op mobiliteit, fietsveiligheid, luchtkwaliteit, de buffering van dorpskernen en een gemeentelijk klimaatplan”.

Sociaal: wachtlijsten wegwerken krijgt geen streefcijfer

Het gemeentebestuur spreekt van een ambitieuze doelstelling om de sociale huisvesting minstens volledig in te vullen. “Iedereen zal het er over eens zijn dat de wachtlijsten drastisch moeten ingekort worden. We hadden graag een streefcijfer gezien: welke daling van het aantal maanden of jaren voor de langstdurende aanvragen wil dit college realiseren?”, vraagt raadslid Koen Maes zich af.

Ruimte: geen stop op woonuitbreidingsgebieden in Beveren en Melsele

Heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen zitten in de pijplijn. “Net zoals binnen de afgekeurde woonbehoeftestudie hadden we dit willen aangrijpen om de open ruimte in Beveren en Melsele nog meer te beschermen”, zegt raadslid Bram Massar. Gebieden die in de woonbehoeftestudie als ‘excentrisch’ werden benoemd, dus grenzend aan het buitengebied, worden nu toch geactiveerd. “Het leest dan ook een beetje raar om op pagina 41 van het bestuursakkoord te lezen dat er ‘bijgevolg geen bijkomende grootschalige (..) woonzones worden ontwikkeld’. Onze basis vertrekt bij de huidige toestand, niet bij de kleuren op het gewestplan”, vervolgt Massar.

Een gemeente die de open ruimte wil beschermen, moet woonuitbreidingsgebied durven bevriezen, vindt Groen. “We steunen de bevoegde schepen daarom om de grootst mogelijke bescherming van Meersen-Noord te realiseren. Al gaat dat voor ons over nog andere gebieden. We weten heel goed dat dit financiële consequenties heeft, het is nu eenmaal een keuze in het beleid”, zegt Massar.

Inspraak bevolking blijft minimaal

Het bestuursakkoord vermeldt geen verdere inspraak van de bevolking bij grote projecten. Een mooi voorbeeld waren de buurtcafés die werden georganiseerd rond het RUP Ouden Doel en Prosperpolder. “Ook voor de renovatie van straten zou de gemeente dergelijke initiatieven kunnen nemen. Burgers betrekken voor de plannen van de straat klaar zijn, is een andere methodiek dan een infovergadering geven wanneer de plannen al afgerond zijn en enkel nog kleine aanpassingen kunnen gebeuren”, stelt Massar.

Mobiliteit: volgt het budget de ambitie wel?

In het mobiliteitsverhaal worden stevige stappen vooruit gezet. De lijst met concrete acties is best omvangrijk. “We wachten af of alle projecten ook de nodige financiering krijgen in de meerjarenplanning en begroting in december”, houdt Maes een slag om de arm. “We blijven evenwel ook voorstander van een fietsambtenaar. Goed dat op de dienst mobiliteit iedereen fietsminded is, zoals de schepen onlangs zei op de commissie, maar een overkoepelende ambtenaar zou een coördinerende rol kunnen hebben als deel van zijn takenpakket”. Groen hoopt ook dat de gemeentelijke ambtenaren de mogelijkheid krijgen om een fiets te leasen.

Leefbaarheid: slechts beperkte buffering dorpskernen

Groen blijft er een andere visie op nahouden om de buffering en leefbaarheid van de polderdorpen niet alleen te behouden, maar ook te versterken. “We hoorden eerder dat de gemeente terug in gesprek is met Natuurpunt en vooral ANB om de discussie over de bomen op de dijken tot een goed einde te brengen. We zien de bomenrij niet als een eindpunt, wel als een deel van de versteviging van de buffers voor de polderdorpen”, zegt Massar.

Haven: geen uitbreiding nodig

Het overnemen van de aandelen van het Vlaams Gewest in de MLSO is een piste welke Groen goed gezind is. “Het standpunt van de gemeente rond de Extra Containercapaciteit Antwerpen delen we niet. We betwisten de economische noodzaak om verdere uitbreiding in de haven van Antwerpen te organiseren”, zegt Massar.

Het meest performante containerdok van de Antwerpse haven was daags na het vertrek van MSC naar Linkeroever plots niet goed genoeg meer om nog een container te lossen. “Het verhaal van grotere containerschepen klopt, dat betwisten we niet, maar het is verkeerd te geloven dat nu geen enkel schip nog door de Berendrecht- en Zandvlietsluis zou kunnen en willen komen”, aldus Massar. De activering van dit containerdok zou de druk al direct wegnemen om op Linkeroever nog verder uit te breiden, vindt Groen. “Alleen is dat natuurlijk de hefboom die het Antwerps havenbedrijf blijft gebruiken. En dan hebben we het nog niet gehad over de twee containerdokken in Zeebrugge die er verlaten bijliggen. Hopelijk brengt een samenwerking tussen de twee havens enig soelaas”, zegt Massar.

Asbest: meer ambitie graag

Het opstellen van een asbestplan mag voor Groen ook ambitieuzer. De gemeentelijke gebouwen zijn een start, maar burgers actief sensibiliseren en aanmoedigen om asbest te verwijderen is evenzeer nodig voor de ecologisten.

Financiële toestand: op de goede weg

De financiën van de gemeente zijn op de goede weg. Het bestuur toont ambitie om de schuldengraad te doen dalen. Toch wil Groen ook verder kijken en zullen ze monitoren hoeveel eigen middelen er naar projecten gaan. “Zo zal het essentieel zijn om onze in het verleden opgebouwde buffers te bewaren om de pensioengolf en het sluiten van de kerncentrales op te vangen”, zegt Massar. “We zijn zeer tevreden dat het onderzoek tot het invoeren van een belasting op nucleair afval al ver gevorderd is. Leuk om te lezen dat onze suggesties worden opgenomen door het bestuur, zij het dan na een aantal jaren”.